0
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់
លោក Devourer សូមធ្វើដូចថៅកែចុងក្រោយ ជា​មធ្យម 0 / 5 ចេញ​ពី 0
មិនមានវាមានទស្សនៈចំនួន ២៦
ជំនួស
보스 몹답게 행동하세요, 스왈로우 씨! ; លោក Devourer សូមធ្វើដូចថៅកែចុងក្រោយ ; The Unbeatable Dungeon's Lazy Boss Monster
អ្នកនិពន្ធ
សិល្បករ
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព