4
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់
មិត្តស្រីរបស់អ្នកអស្ចារ្យណាស់។ ជា​មធ្យម 4 / 5 ចេញ​ពី 1
មិនមាន, វាមានទស្សនៈ 2.2K
ជំនួស
니 여친 쩔더라 ; មិត្តស្រីរបស់អ្នកគឺក្តៅ; មិត្តស្រីរបស់អ្នកឈឺ
អ្នកនិពន្ធ
សិល្បករ
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព