2.5
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់
ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកបេះដូងរបស់អធិរាជ ជា​មធ្យម 2.5 / 5 ចេញ​ពី 15
មិនមាន, វាមានទស្សនៈ 13.3K
ជម្មើសជំនួស
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
អ្នកនិពន្ធ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
សិល្បករ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព